Avís legal i Política de Privacitat

1. Informació general i acceptació d’aquestes condicions.

Les presents condicions generals regulen l’accés d’utilització de la pàgina web amb URL www.sbos.ad (des d’ara el PORTAL), que la companyia Opció 5, Gestió i Disseny, S.L., (des d’ara SBÓS), amb domicili a C/ Prat de la Creu, 8, despatx 307, AD500 Andorra la Vella, amb adreça de correu electrònic info@sbos.ad, posa a disposició dels usuaris d’Internet, com a titular de l’ esmentada adreça URL.

El simple accés i utilització del portal, es faci us o no dels seus serveis oferts en el mateix, atribueix la condició del usuari d’aquell (des d’ara USUARI), i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i de cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

SBÓS es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, les modificacions i les actualitzacions de la informació continguda dins la web, de la configuració i la presentació d’aquesta i de les condicions d’accés. Per tant, el present Avís Legal haurà de ser llegit per l’Usuari, en cada una de les ocasions en que aquest es proposi accedir al PORTAL.

2. Objecte.

A través d’aquest PORTAL, SBÓS facilita a l’Usuari l’accés a la informació i a l’ utilització dels següents SERVEIS i continguts: Servei d’informació sobre la companyia i els productes i els SERVEIS oferts per la mateixa.

Dins la WEB, SBÓS ofereix la informació sobre la companyia, els seus serveis i els productes. Tots els continguts, les mencions i la informació sobre els productes i els serveis oferts dins el PORTAL, són de caràcter orientatiu; sense que es puguin considerar, de cap manera, com a oferta vinculant que suposi el inici d’una relació comercial entre SBÓS i l’Usuari.

Servei de recollida de sol·licituds de informació de l’Usuari, a l’objecte de procedir a respondre a les mateixes a través dels professionals de la companyia.

S’accedeix al mateix des del PORTAL a través de l’enllaç “CONTACTE”. L’USUARI hauria d’omplir tots els camps del formulari que s’obren a l’efecte, plantejant amb claredat la seva consulta. L’Usuari es l’únic responsable sobre la informació que facilita, devent abstenir-se de la introducció de dades falses, errònies o de tercers.
Qualsevol responsabilitat derivada dels mateixos serà de manera única i imputable a l’Usuari.

Servei de notes de premsa relacionades amb la companyia o la seva activitat. S’accedeix al mateix des del PORTAL a través de l’enllaç “Noticies/Blog”. Pel mateix, es posaran a disposició del USUARI notes de premsa i d’informació aparegudes en relació a SBÓS i als seus SERVEIS. La selecció de notes de
premsa que quedaran incloses en aquest servei, serà responsabilitat exclusiva de SBÓS, poden incloure o no les que consideri mes oportunes, així com introduir comentaris i modificacions en les mateixes, les quals, en el seu cas, quedaran degudament indicades com a tals.

En relació amb els SERVEIS descrits anteriorment i dels quals es facilita la informació a través del PORTAL, SBÓS es reserva el dret de ampliar, de reduir o de modificar els mateixos. Les presents condicions generals seran aplicables, en el seu cas, als nous SERVEIS, des del moment en que aquests estiguin inclosos dins el PORTAL, sempre i quan no hagin establert unes condicions particulars per als mateixos.

3. Condicions d’ accés i d’utilització del PORTAL.

3.1.No obstant ser lliure l’accés al PORTAL, tant mateix, la utilització d’alguns dels SERVEIS continguts en el mateix es condiciona a la prèvia complementació d’una sèrie de formularis.

3.2.Veracitat de la informació.
Tota la informació que faciliti l’Usuari en accedir als diferents SERVEIS haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de la complementació dels formularis necessàries per a la utilització de dits SERVEIS, sent aquell l’únic responsable de la actualització, de veracitat i de l’exactitud dels mateixos.

3.3. Obligació de fer un ús correcte del PORTAL i dels SERVEIS.
L’USUARI es compromet a utilitzar el PORTAL i els SERVEIS en conformitat a la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars d’alguns dels SERVEIS i de la resta d’avisos, dels reglaments d’ús i d’instruccions que, en el seu cas, hagin estat posats en el seu coneixement, així com d’acord amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

L’USUARI s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels SERVEIS amb la finalitat i efecte il·lícit, prohibits en el present Avís Legal, lesiu per als drets i els interessos de tercers, o que de qualsevol forma poguessin perjudicar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la funcionalitat normal dels SERVEIS, els equips informàtics o els documents, els arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic ( hacking) de SBÓS, d’altres usuaris o de tercers (hardware i software).

3.4. Obligació de fer un ús correcte dels continguts.
L’USUARI es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels usuaris dins el PORTAL, (entenen per aquestos, sense que aquesta enumeració tingui un caràcter limitador, els texts, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el software, els links i demès continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codís font), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars que poguessin establir-se en el seu cas en relació amb algun dels SERVEIS i demès avisos, reglaments d’ús i d’instruccions que, en el seu cas, hagin estat posats en les seves costums generalment acceptades i en l’ordre publica i, en particular, es comprometen a abstenir-se de :

a). reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, a menys que es tingui l’autorització del titular dels corresponents drets o resulti legalment permès;
b). suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva dels drets de SBÓS o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualsevol altres medis tècnics establerts per al seu reconeixement.

Així mateix, l’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i inclús d’intentar obtenir els continguts emplaçant per això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició o s’hagin indicat en aquest efecte en les pàgines web on es troben dits continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquests efectes, sempre que no comportin un risc o una inutilització del Portal, dels SERVEIS i/o dels continguts.

3.5. Política Anti-Spamming.
L’usuari s’ha d’obligar a abstenir-se de remetre missatges no sol·licitats ni aviciats prèviament a una pluralitat de persones; enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament aviciats; en el suposat enviament publicitari per part de SBÓS a l’Usuari es remetrà amb la paraula “publicitat” per a no induir a l’error.

L’usuari o tercer que es consideri perjudicat per la recepció de missatges no sol·licitats, podran comunicar-ho a SBÓS remitent un missatge a l’adreça electrònica: info@sbos.ad. A partir d’aquest moment, SBÓS cessarà en aquestes comunicacions publicitàries vers l’Usuari; deixant fora de perill, els casos d’autorització legal, o de necessitat de remissió del missatge.

3.6. Ús de hiperenllaços.
Tot enllaç de tercers a les pàgines web del PORTAL i als seus SERVEIS, haurà de fer-se a la seva pàgina principal, queden expressament prohibides la reproducció de dita pàgina, els “links profunds”, el “framing” i qualsevol altre aprofitament del PORTAL a favor de tercers no autoritzats. L’establiment del hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de les relacions entre SBÓS i el propietari de la pàgina web en la que s’ estableixi, ni l’acceptació ni l’aprovació, per part d’aquella, dels seus continguts o serveis.
D’altra banda, el PORTAL posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics de hiperenllaç que permeten a aquests a accedir a llocs webs pertanyen i/o gestionats per tercers. La instal·lació d’aquests hiperenllaços al PORTAL tenen com a únic objectiu facilitar als Usuaris la recerca i l’accés a la informació, als continguts i als serveis disponibles a Internet.

3.7. Ús dels cookies.
Els cookies que, en el seu cas, s’utilitzen en els llocs i en les pàgines web del PORTAL, en principi seran servits per compte de SBÓS des dels servidors de SBÓS que deixin els seus serveis a aquesta. No obstant, s’informa als Usuaris de la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisats en pantalla de la recepció dels cookies i per a impedir la instal·lació dels cookies dins el disc dur.

4. Propietat intel·lectual.

Tots els continguts existents en la present pàgina web, entenen per tal sense ànims de limitacions sinó merament enunciatius, els texts, les fotografies, les imatges, els icones, la tecnologia, el software, els links y altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i els codís fonts, son propietat intel·lectual de SBÓS o de tercers, a qui els correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els de drets de reproducció, de distribució, de comunicació publica i de transformació, sense que es puguin entendre cedits als usuaris d’aquesta web cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre dits continguts, mes enllà del estrictament necessari per a l’ús correcte del PORTAL.

Els usuaris que accedeixin a aquesta web no estan autoritzats a reproduir, a copiar, a distribuir, a posar a disposició o de qualsevol altra forma a comunicar a tercers, a transformar o a modificar els continguts de la mateixa, a menys que tinguin l’autorització del titular dels corresponents drets o sigui legalment permesos.

Així mateix totes les marques, els noms comercials o els signes distintius de qualsevol classe que apareguin dins el Portal son propietat de SBÓS o de tercers, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al Portal i/o als SERVEIS atribueixi a l’usuari el dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

5. Exclusió de garanties i de responsabilitat.

5.1. Funcionament del PORTAL i dels SERVEIS.
SBÓS no garanteix la existència d’interrupcions o d’errors en l’accés a la Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi en tot moment actualitzat. SBÓS dura a terme, sempre i quan no conquereixin les causes que ho facin impossible o de difícil execució i tant bon punt tingui noticies dels errors, de les desconnexions o de la falta d’actualització en els continguts, totes aquelles labors tendents a contrarestar aquells errors, restablir la comunicació i actualitzar dits continguts.

SBÓS exclou, amb tota la extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deures a la falta de disponibilitat o de continuïtat en el funcionament del portal i dels serveis i, en particular, encara que no sigui de manera exclusiva, als errors en l’accés a les diferents pàgines web del portal o a aquelles des de les que es prestin els serveis.

5.2. Utilització del PORTAL, dels SERVEIS i dels continguts.
SBÓS no controla la utilització que els usuaris fan del PORTAL, dels Serveis i dels Continguts, per tant l’accés al mateix com l’ús no consentit de la informació continguda en el mateix pogués efectuar-se, es de responsabilitat exclusiva de qui ho realitza. En particular, SBÓS no garanteix que els Usuaris utilitzin el Portal, els Serveis i els Continguts de conformitat amb el present Avís legal i, en el seu cas, amb les Condicions Particulars que resulten d’aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. Per aquest motiu, SBÓS no es fa responsable dels danys i perjudicis, de qualsevol naturalesa, que es puguin deure a la utilització dels SERVEIS i dels continguts per part dels usuaris que es puguin deure: a la falta de veracitat, de vigència, d’exhaustivitat i/o d’autenticitat de la informació continguda dins el PORTAL o que dits usuaris proporcionen; a la presència d’un virus dins l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i als continguts de la web, a un mal funcionament del navegador o a l’ús de versions no actualitzades del mateix; a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicación realitzada a través del portal.

5.3. Informació, continguts i serveis allotjats fora del PORTAL.
SBÓS no assumeix la responsabilitat derivada dels continguts aliens a ella i enllaçats des del PORTAL, així com tampoc garanteix l’absència de virus o d’altres elements en el mateix que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o els fitxers del usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

En el cas de que qualsevol usuari o tercer, consideri que el contingut o els serveis prestats per alguna de les pàgines enllaçades des del PORTAL son il·lícits, per tractar-se de: activitats o de continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme a la normativa penal andorrana; activitats i de continguts que violin els drets de propietat intel·lectual o industrial; activitats i de continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat publica i la defensa nacional, o activitats i de continguts que posin en perill la protecció de la salut publica, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació, i a la protecció de la salut i la infància; dit usuari o tercer, haurà d’enviar una notificació sol·licitant la supressió del enllaç de que es tracti a l’ adreça info@sbos.ad contenint les dades personals i de contacte del reclamant, amb una especificació de la suposada activitat delictiva o il·lícita portada al PORTAL i la declaració expressa i sota la responsabilitat del reclamant de que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

6. Protecció de dades personals.

Per a utilitzar alguns dels SERVEIS oferts en el PORTAL, els USUARIS han de proporcionar prèviament a SBÓS certes Dades Personals. SBÓS tractarà d’automatitzar les Dades Personals amb les finalitats, així com a sota les condicions definides, en la seva política de Protecció de Dades.

En aquest sentit, SBÓS té establertes una sèrie de mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu amb la finalitat de garantir la confidencialitat i la seguretat de les esmentades Dades Personals.

En aquest sentit i d’acord amb l’ establert en la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, cada vegada que com a conseqüència de l’accés a un dels SERVEIS oferts a través del PORTAL, es sol·licita a un USUARI qualsevol Dada Personal, se l’informa en aquell acte que, en el cas de que decideixi utilitzar dit servei, les seves dades personals facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades personals titularitat de SBÓS, oferint-li igualment la possibilitat de rebre o no comunicacions publicitàries i promocionals.
Així mateix, s’informa als usuaris dels quals les dades siguin objecte de tractament, que podran exercir gratuïtament dels drets d’accés, rectificació i supressió de les seves dades, així com la revocació de la seva autorització sense efectes retroactius en els terminis especificats en la citada LQPDP, mediant escrit per correu certificat, juntament a una còpia del seu DNI o PASSAPORT, dirigit a la companyia Opció 5, Gestió i Disseny, S.L., (SBÓS), amb domicili a C/ Prat de la Creu, 8, despatx 307, AD500 Andorra la Vella; indicant en dita sol·licitud en concret quin dret o drets desitja exercitar.

7. Reserves

SBÓS es reserva el dret de denegar o de retirar l’accés al PORTAL i/o als SERVEIS del mateix, en qualsevol momento i sense la necessitat de previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o infringeixin qualsevol dels preceptes establerts per les lleis.

8. Legislació aplicable.

Les presents condicions estan redactades en català, i amb caràcter general es troben sotmeses a la legislació i la jurisdicció andorrana, per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se en relació amb els productes i els SERVEIS continguts dins el PORTAL.